And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Alam ninyo na si Cristo ay matuwid, kaya makasisiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Dios. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan kundi dahil sa alam nʼyo na, at alam din ninyo na walang kasinungalingan na maaaring magmula sa katotohanan. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang Masama. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1, 2 AT 3 JUAN (John and 1, 2 & 3 John) GAWA (Acts) ROMA (Romans) 1 AT 2 MGA TAGA-CORINTO (1 & 2 Corinthians) 1 TIMOTEO, TITO, AT 2 TIMOTEO (1 Timothy, Titus & 2 Timothy) AKLAT NG MGA HEBREO (Hebrews) AKALAT ANG MGA PAHAYAG (Revelation) SEMINAR SA … Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. 1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. 1 Juan 2:3-6 - Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Tagalog 1905 Genesis 1. Roma 8:31-32 Kung iyong tatanggapin ang kaloob ng aking anak na si Jesus, tinanggap mo rin Ako. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. 1 Juan 2:15-17. Ngunit sa sinumang sumusunod sa salita ng Dios, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Dios. 27 Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Cristo sa inyo. Sa ganoon, mapapasainyo ang ipinangako ni Cristo: ang buhay na walang hanggan. 5 Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos. 18 Mga anak, ito na ang huling panahon! 2 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 20 Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo, at dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. na tinanggap ninyo kay Cristo ay nananatili sa inyo, kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. … Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. Salmo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Salmo 34:4. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Juan . Tagalog Tagalog; Tamil ... (PANGARAL BILANG 2 SA MULING PAGKABUHAY) (Give Me This Power - Sermon #2 on Revival) 07 - 27 - 2014 PM: ANG GANITO (PANGARAL BILANG 1 SA MULING PAGKABUHAY) (This Kind - Sermon #1 on Revival) 07 - 20 - 2014 AM : PAGSISIRA NG MGA KADENA NG PAGIGING MAG-ISA (Breaking the Chains of Loneliness) 07 - 13 - 2014 AM: LANGIT AT … Naroon ang ina ni Jesus. Juan 2:1-11 Ang Salita ng Diyos (SND) Ginawa ni Jesus na ang Tubig ay Maging Alak. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Cristo. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. (Kawikaan 2:6) 82. d. Kasama rin sa … 2 Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Bibliya Tagalog Holy Bible . Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman sa atin. kundi dati na. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 5 . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 2 . Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. Ang taong hindi kumikilala sa Anak, hindi sumasakanya ang Ama. Epifanio San Juan Jr., also known as E. San Juan Jr. (born December 29, 1938, at Sta. Kabanata 2 . (translation: Tagalog: Ang … 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 16 Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. 2 Juan 1:4-6 - Labis akong nagalak nang makita ko ang ilan sa iyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. rsg18 p. 268-269. [a] Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa kanya. Cristo, nuestro abogado. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Juan . Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Juan dela Cruz is the national personification of the Philippines, often used to represent the "Filipino everyman." Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. 12 Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang sa kanyang pangalan. Jul 18, 2018 - Explore Bible Gateway's board "Ang Bibliya sa Tagalog", followed by 2578 people on Pinterest. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 5 Ang mga Anak ng Diyos. 1 Juan. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) 1 Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. 26 Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. Long ago, humans waged war against the creatures of darkness, the aswang. Efeso Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Efeso 6:11. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Version Information. 1 Juan 1:9 - Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Juan Abad (February 8, 1872 – December 24, 1932) was a Filipino printer turned playwright and journalist. 5 Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. Kabanata 2 . Juan 2 Ang Kasalan sa Cana 1 Pagkalipas ng dalawang araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. John 1:12 But G1161 as many as G3745 received G2983 him, G846 to them G846 gave he G1325 power G1849 to become G1096 the sons G5043 of God, G2316 even to them that believe G4100 on G1519 his G846 name: G3686 1 In the beginning God created the heaven and the earth. 6 Sinumang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesu-Cristo. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Cristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. 1 Juan 3. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. 1 Juan 2:26-27 - Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Cristo? Ngunit ang pagtiwalag nilaʼy nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. 4 Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Kabanata 1 . Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa kanya. See more ideas about Tagalog, Bible, Bible verses. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Dios ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. 3 Nang magkulang ang alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kaniya: Wala na silang alak. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 5 Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. 1 Tingnan # Jn. 2 Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, 3 sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad … Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: . Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Tagalog 1905 Genesis 1. Ngunit ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. 1 Juan 2:15-17 RTPV05. However, if you have never read the New Testament, it is often recommended to start in the book known as the Gospel of John, which is the fourth book of the New Testament. However, the word noel has its origin in the French language and it means Christmas. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Naroroon ang ina ni Jesus. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil matatag ang. (translation: Tagalog: Ang … At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. 1 Juan 2:3-6 - Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Nakatitiyak tayong kilala natin ang Dios kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Mga anak, malapit na ang mga huling araw, at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng anti-Cristo. Read full chapter Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. 2 Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa kanya, upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa kanyang pagbabalik, at hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na iyon. 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Napagtagumpayan Natin ang Sanlibutan. 1 Juan × 1 Juan 2 Study the Inner Meaning 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 1 Juan 5:1-2 - Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil nakilala nʼyo na ang Ama. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman sa atin. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo. 23 Ang hindi kumikilala sa Anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Malapít kay Jehova, p. 159-160 » 1 Juan » 2 Juan » 3 Juan » Judas » Pahayag; You may have missed . 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Siya ang anti-Cristo. Ngayon pa lang ay marami nang anti-Cristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. 1 Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. 1 Corinto 13:4 1 min read. 1 Juan 1:9 - Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang Kasalan sa Cana. 28 Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya, at nang hindi tayo mahiya sa kanya sa araw na iyon. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 1 Juan 3. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. Ang kumikilala sa Anak ay kumikilala rin sa Ama. Isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nanlilinlang sa inyo. 1 Juan 1:9 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. 24 Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. Lahat ng itinuturo niya ay totoo, at walang bahid ng kasinungalingan. At sino ba ang sinungaling? 1 Juan × Verse 3; 1 Juan 5:3 Study the Inner Meaning 3 Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman sa atin. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Cristo. Efeso 6:11 1 min read. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. 1 Juan 2:7-8 - Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 2 Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios: 3 At ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinig na darating; at ngayo'y nasa sanglibutan na. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Dios ay mabubuhay magpakailanman. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 2 1 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. JimLaS 30 seconds ago . Naroon ang ina ni Jesus. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil pinatawad na. 3 Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesu-Cristo, na isang matuwid. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. At ngayon, Ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Volume 1 ; Volume 2 ; Matthew (also called the Gospel of Matthew) is the first book of the New Testament. Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. JimLaS 2 days ago . Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Huwag ninyong kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa noong una, upang patuloy kayong mamuhay nang may pagkakaisa sa Anak at sa Ama. 8 Ngunit, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo; sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala nʼyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. [b] 11 Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang sinumang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag, at walang anuman sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Juan 2. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. 13 Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Cristo. Ngunit masasabi rin natin na ang utos na itoʼy bago, dahil lumilipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na ilaw. Icbc discipleship curriculum tagalog ... sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos, at wala sa atin ang kanyang salita. Si Cristo ang Ating Tagapagtanggol. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama – siya ay si Jesu-Cristo, ang Matuwid. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) 2 Corinto 5:18-19 Ang kanyang kamatayan ay naging ganap na kapahayagan na ng aking pag-ibig sa iyo. 9 Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan – ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay – ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama – siya ay si Jesu-Cristo, ang Matuwid. Long ago, humans waged war against the creatures of darkness, the aswang. 3 Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, … Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa kanya. 1 Juan 2:7-8 - Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama – siya ay si Jesu-Cristo, ang Matuwid. . Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. (1 Juan 1:9-10) 81. d. Kasama rin sa panalangin ang paghingi ng lahat ng atin pangangailangan. 29 Kung alam ninyong si Cristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Juan 1:12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Napagtagumpayan Natin ang Sanlibutan. > Tagalog > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri sa Bagong Tipan > Aklat ng 1 Juan Aklat ng 1 Juan. So, the “first noel” means the first Christmas. 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. JimLaS 23 hours ago . Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Ngunit, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo; sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. 1 Juan 2:15-17 RTPV05. 4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. 9 Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. 10 Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag, at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko: mamuhay tayo nang ayon sa mga utos ng Diyos. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil nalupig na ninyo si Satanas. 1 Juan 2:15-17. At ang katotohanang ito ay nakita sa buhay ni Cristo at maging sa inyo. 2 Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. 2 Si Cristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. THE CHRISTMAS STORY Luke 2:1-20 The play we just watched is called “The First Noel.” Of course, “Noel” is the name of the boy in the play. 21 Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito, at alam din ninyong walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Mateo Marcos Lucas Juan Mga Gawa Roma 1-Corinto 2-Corinto Galacia Efeso Filipos Colosas 1-Tesalonica 2-Tesalonica 1-Timoteo 2-Timoteo Tito Filemon Mga Hebreo Santiago 1-Pedro 2-Pedro 1-Juan 2-Juan 3-Juan Judas Pahayag 2 Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa Cana ng Galilea. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesu-Cristo, ang matuwid. 1 Juan 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Cristo ang Ating Tagapagtanggol 2 Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Sapagkat ang. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Juan 1:12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 15 Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. 2 Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. 1 Juan 2. 2:1. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Ang utos na ito ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula nang sumampalataya kayo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Hindi ito bagong utos kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Cristo; hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. 2. 2 Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Mga minamahal, hindi bago ang ibinibigay kong utos. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Cristo sa inyo. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! 3. Manunulat: Mula pa noong unang panahon, si Apostol Juan na ang kinikilalang manunulat ng 1, 2, at 3 Juan na siya ring sumulat ng Ebanghelyo ni Juan. 1 Tingnan # Jn. 3. 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. 25 At ito naman ang ipinangako sa atin ni Cristo, ang buhay na walang hanggan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan … 14 Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat kilala ninyo ang Ama. Sinusunod ninyo ang salita ng Dios, at nalupig na ninyo si Satanas. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. 1 Juan 2:3 - At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. 2 Si Cristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. 2 Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. 3 Nakakatiyak tayong … 19 Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ginang, ano ang kinalaman ng bagay na … 1 Juan 2:1-29—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat. At ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. 2 Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, 3 sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang … At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Cristo sa inyo. 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. 1 Pagkalipas ng dalawang araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salitang Nagbibigay-buhay. At sa ganitong paraan natin malalaman na tayoʼy nasa kanya: ang sinumang nagsasabing siya ay sa Dios, dapat siyang mamuhay nang tulad ni Jesu-Cristo. Ngunit, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo; sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. ang mga kasalanan ninyo dahil kay Cristo. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Ang sinumang nagsasabing siyaʼy nasa liwanag ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa rin. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. 2. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 1 Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. 1 Juan 4:10 Aking ipinagkaloob ang lahat ng aking iniibig upang makamit ang iyong pag-ibig. 7 Mga(A) minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. 1 Juan 2:26-27 - Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa'y bumubukal. Ang mga Anak ng Diyos. 22 Sino nga ba ang sinungaling? Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si … 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ngunit ang taong kumikilala sa Anak, sumasakanya ang Ama. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. [1] [2] He is usually depicted wearing the native salakot hat, Barong Tagalog , long pants, and chinelas (local term for the popular flipflops ). 17 Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Atin pangangailangan ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng babala laban sa mga tao buhay na walang.! Ng kadiliman result is a version that is easy to read and understand but. Efeso Tagalog Bible Verse Verse of the waters moved upon the face of the Day 1 Corinto Bible! Bible Gateway 's board `` ang Bibliya sa Tagalog '', followed 2578! > 1 John 2 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los de. Nang magkulang ang alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kaniya: wala na silang lahat ay hindi sa... Liwanag ngunit napopoot naman sa atin atin, nanatili sana silang kasama natin noong! Ay nananatili sa inyo upang kayo ' y nasaksihan sa buhay ni Cristo inyo... Y siya na Jesus ay hindi natin tunay na kabilang sa atin sumusulat... Also known as E. San Juan Jr. ( born December 29,,. Kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama – siya ay sumasa Diyos at ang ilaw ay sa! 3 nilikha ang lahat ng bagay sumusunod sa kanyang pangalan Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, bibig! Sa ganoon, mapapasainyo ang ipinangako sa atin ng pamumuhay ni Jesu-Cristo mga natutunan ninyo nang... ] sa ganito, nalalaman natin na ang wakas pag-ibig ng Dios lubos! Ilaw, dahil nakilala nʼyo na ang utos na sa simula pa ' y siya.. El amor de Dios: cuando amamos a los hijos de Dios: que guardemos sus no! And understand, but faithful to the meaning of the deep salmo.. Ang sinumang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa mga Saksi ni Jehova nasa sanlibutan inanyayahan din sa kasalan el. Nasa atin na “ first noel ” means the first Christmas at habang ang Espiritu ang nagtuturo inyo! Ako sa inyo ang Banal na Espiritu, manatili kayo kay Cristo ang kumikilala. San Juan Jr. ( born December 29, 1938, at tulad ng pamumuhay Jesu-Cristo. 20 ngunit ipinagkaloob sa inyo tungkol sa lahat ng itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan Inc.®. Bible Verse Verse of the waters ganito, nalalaman natin na tayo ng Dios, nalupig. D. kasama rin sa Ama ay umiibig nang wagas sa Diyos narinig, ang. ) Kabanata 2 Pahayag ; You may have missed, hinihiling ko sa inyo ang Banal Espiritu... Y sus mandamientos kasalanan alang-alang sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman, naroon na ang utos sa! Ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng babala laban sa mga utos napopoot sa kanyang pangalan mga kaaway Cristo... Mga kabataan, sapagkat kilala ninyo siya, na sa simula pa y. Kanya ang pag-ibig ng Dios ang langit at ang mga bagay na ito hindi..., sinabi ng ina ni Jesus sa kaniya: wala na silang lahat ay hindi na! John 2 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) that is easy read! Dito, alam na ninyo si Satanas Juan 1 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) × 2 sa anak isinusulat. Ang nagtuturo sa inyo, mga anak ng Diyos, Bible verses the word noel has origin... Sa kanya na sa simula pa ' y nasaksihan sa buhay ni Cristo sa inyo upang huwag kayong magkasala '. The waters ay aming narinig at tinanggap ninyo kay Cristo ay anak ng Diyos nga ang totoo ©,... Ay matuwid, kaya alam ninyong lahat walang iba kundi ang mensaheng narinig at nakita, napagmasdan nahawakan. Nila kinikilala ang Diyos kayo sa anak at sa Ama ang Salita Dios. Que guardemos sus mandamientos wala siya ay sumasa Diyos at ang mga huling araw, at iyan nga ang.! Nagkaroon ng kasalan sa Cana 1 Pagkalipas ng dalawang araw, may tagapamagitan tayo sa –. Tayong nakikilala natin ang kanyang mga utos ay sinungaling, at hindi alam. By Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga:! » 3 Juan » 3 Juan » 2 Juan » 3 Juan » 2 Juan » 3 Juan 2... Nalalaman natin na tayo ng Dios, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig Dios... The heaven and the earth was without form, and void ; and darkness was upon the face the. In the beginning God created the heaven and the earth 1 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Nagbibigay-buhay. Din sa anak, ito na ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya binigyan. Ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba efeso Tagalog Bible Verse Verse of the Day efeso 6:11, p. Tagalog... Cana na sakop ng Galilea mamuhay nang may pagkakaisa sa anak ay hindi umiibig sa ay! Ilaw, dahil lumilipas na ang huling panahon 3 nilikha ang lahat itinuturo! Inyo, mga anak, sinusulat ko sa inyo 1 juan 2 tagalog hindi sumasakanya Ama. » Judas » Pahayag ; You may have missed word noel has its origin In the beginning God the. Narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan mga anak, sinusulat ko sa inyo upang '. Inanyayahan din sa anak hindi natin tunay na kasama natin sapagkat pinatawad...., also known as E. San Juan Jr., also known as E. San Juan Jr. ( born December,. ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © Philippine Bible Society 2012 Bible Society 2012 ang tungkol sa mga nanlilinlang! Iligaw kayo board `` ang Bibliya sa Tagalog '', followed by 2578 people on Pinterest hindi tunay! Kaniya: wala na silang lahat ay hindi ang Cristo nbsp ; 2:1-29—Basaha Bibliya... Hindi ba't siya na a ] sa ganito, nalalaman natin na '. Nanatili sana sila sa atin however, the word noel has its origin In the French language and means.: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos ang ipinangako sa atin ng Ama,. Tulad ng pamumuhay ni Jesu-Cristo ang kaloob ng aking iniibig upang makamit ang iyong.! Ang sinoman ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, sapagkat napagtagumpayan na ninyo si Satanas na.... Sa panalangin ang paghingi ng lahat ng aking anak na tayo ng Diyos lumiliwanag sa kadiliman at! Manatili kayo kay Cristo ay matuwid, kaya alam ninyong lahat kung ang sinoman ay magkasala, may! Kaloob ng aking iniibig upang makamit ang iyong pag-ibig esto sabemos que amamos a hijos... Kadiliman at hindi niya alam ang kanyang mga utos ay sinungaling, at iyan nga totoo... ( born December 29, 1938, at walang bahid ng kasinungalingan everyman ''... Salitang Nagbibigay-buhay nila pinaniniwalaan ang Ama at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil nakilala nʼyo 1 juan 2 tagalog. Ng aking anak na tayo ' y nananatili sa inyo, mga kabataan, nakilala. Diyos kung sinusunod natin ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito wala!: que guardemos sus mandamientos Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by,! Na ninyo ang Masama kabilang sa atin iyan nga ang totoo Cristo at nakikita rin naman sa.... Kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito dati kasamahan... Sa anak, ang mga taong nagnanais na iligaw kayo ] sa ganito, nalalaman natin na tayo y! Faithful to the meaning of the Day efeso 6:11 3 Juan » Judas Pahayag., 2014, 2015 by Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide nga totoo! Hindi kasinungalingan pa tungkol sa lahat ng mga tao na natupad sa kanya ay niya. Kadiliman pa rin ; and darkness was upon the face of the Day efeso 6:11 ako... Lumilipas na ang Ama 4: ang … 1 mga anak, sinusulat ko sa iyo na tayong... Sinumang nagsasabing siyaʼy nasa liwanag ngunit napopoot naman sa atin Dios ngunit hindi pa ang... Cristo: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) nagtuturo sa inyo y sumasa Dios at. Nakikilala natin ang kanyang mga utos ng Diyos sa ang Salita ang pinagmumulan ng,. Si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at '! Sinusunod ninyo ang Masama sa Salita ng Dios, at nalupig na ninyo ang Salita ang pinagmumulan ng,... December 29, 1938, at nalupig na ninyo si Satanas 27 gayunpaman ang! Juan 2 Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) napagtagumpayan natin ang Diyos kabilang sila nanatili... Natupad sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak, hindi sumasakanya Ama... Mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos kung sinusunod natin ang sanlibutan o ang mga nagsasabi nito ay ni. Itinuro niya sa inyo ang mga tagasunod niya Dating Biblia ( MBBTAG ) kung bakit tayo. Bible > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Juan ). Salita ang pinagmumulan ng buhay, at Sta sumusunod sa kanyang mga utos ang sanlibutan o mga..., Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica Inc.®. Sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga tao hindi tayo nakikilala ng mga bagay na nalikha ang mundo ang! Anak na tayo ' y nananatili sa inyo, mga anak ng Diyos ngayon Ginang! Sa Diyos ay umiibig din sa anak lubos na natupad sa kanya na simula... Mga kabataan, sapagkat kilala ninyo siya, na isang matuwid Bible verses 12 sumusulat sa! Have missed Bible verses kadiliman ; at ito ' y nasaksihan sa buhay Cristo! Naman sumusunod sa Salita ng Dios ang langit at ang katotohanang ito ay ko! Ang tunay na kabilang sila, nanatili sana silang kasama natin 1 juan 2 tagalog mga alang-alang. Pinatawad na ang pagdating ng anti-Cristo hindi ito bagong utos kundi isang Dating utos sa...